KMS激活服务器搭建 - 开发说
当前位置: 主页 » Tools » KMS激活服务器搭建

KMS激活服务器搭建

      2016年12月08日   阅读 1,623 次     0 评论   Tags: · · ·

1.部署KMS:https://forums.mydigitallife.info/threads/50234-Emulated-KMS-Servers-on-non-Windows-platforms

# 永久关闭SELinux
sed -i 's/^SELINUX=.*/#&/;s/^SELINUXTYPE=.*/#&/;/SELINUX=.*/a SELINUX=disabled' /etc/sysconfig/selinux && /usr/sbin/setenforce 0
 
# 下载程序 项目地址:https://github.com/Wind4/vlmcsd

UPDATE:2017/7/1 有效:
wget https://github.com/Wind4/vlmcsd/releases/download/svn1111/binaries.tar.gz # 安装7z yum install -y p7zip # 解压文件 7za x vlmcsd-1106-2016-12-06-Hotbird64.7z -o/usr/local/vlmcsd/ -p2016 # 创建快捷方式 ln -sv /usr/local/vlmcsd/binaries/Linux/intel/static/vlmcsd-x64-musl-static /usr/local/KMS-server # 赋予权限 chmod u+x /usr/local/KMS-server # 执行程序 /usr/local/KMS-server # 防火墙设置 iptables -I INPUT -p tcp --dport 1688 -j ACCEPT service iptables save service iptables restart # 开机启动 echo "/usr/local/KMS-server" >> /etc/rc.d/rc.local

2.激活方法


C:\WINDOWS\system32> slmgr.vbs -upk
C:\WINDOWS\system32> slmgr.vbs -ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
C:\WINDOWS\system32> slmgr.vbs -skms kms.cdnab.com
C:\WINDOWS\system32> slmgr.vbs -ato
C:\WINDOWS\system32> slmgr.vbs -dlv

3.验证是否激活

727384570508671903.jpg

4.相关密钥

Windows Server 2016

Windows Server 2016 Datacenter
CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG

Windows Server 2016 Standard
WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY

Windows Server 2016 Essentials
JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B

Windows 10

Windows 10 Professional
W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

Windows 10 Professional N
MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9

Windows 10 Enterprise
NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

Windows 10 Enterprise N
DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4

Windows 10 Education
NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2

Windows 10 Education N
2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ

Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9

Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N
2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N
QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639

Windows Server 2012 R2 and Windows 8.1

Windows 8.1 Professional
GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9

Windows 8.1 Professional N
HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY

Windows 8.1 Enterprise
MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7

Windows 8.1 Enterprise N
TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW

Windows Server 2012 R2 Server Standard
D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX

Windows Server 2012 R2 Datacenter
W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9

Windows Server 2012 R2 Essentials
KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM

Windows Server 2012 and Windows 8

Windows 8 Professional
NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4

Windows 8 Professional N
XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ

Windows 8 Enterprise
32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7

Windows 8 Enterprise N
JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT

Windows Server 2012
BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4

Windows Server 2012 N
8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY

Windows Server 2012 Single Language
2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ

Windows Server 2012 Country Specific
4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP

Windows Server 2012 Server Standard
XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4

Windows Server 2012 MultiPoint Standard
HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ

Windows Server 2012 MultiPoint Premium
XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G

Windows Server 2012 Datacenter
48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

Windows 7 and Windows Server 2008 R2

Windows 7 Professional
FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4

Windows 7 Professional N
MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG

Windows 7 Professional E
W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX

Windows 7 Enterprise
33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH

Windows 7 Enterprise N
YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ

Windows 7 Enterprise E
C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4

Windows Server 2008 R2 Web
6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4

Windows Server 2008 R2 HPC edition
TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX

Windows Server 2008 R2 Standard
YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC

Windows Server 2008 R2 Enterprise
489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y

Windows Server 2008 R2 Datacenter
74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648

Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems
GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V

Windows Vista and Windows Server 2008

Windows Vista Business
YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8

Windows Vista Business N
HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT

Windows Vista Enterprise
VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV

Windows Vista Enterprise N
VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV

Windows Web Server 2008
WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D

Windows Server 2008 Standard
TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2

Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ

Windows Server 2008 Enterprise
YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V

Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG

Windows Server 2008 HPC
RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP

Windows Server 2008 Datacenter
7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC

Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK

Office 2013

Office 2013 Professional Plus
YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT

Office 2013 Standard
KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4

Project 2013 Professional
FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K

Project 2013 Standard
6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT

Visio 2013 Professional
C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3

Visio 2013 Standard
J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7

Access 2013
NG2JY-H4JBT-HQXYP-78QH9-4JM2D

Excel 2013
VGPNG-Y7HQW-9RHP7-TKPV3-BG7GB

InfoPath 2013
DKT8B-N7VXH-D963P-Q4PHY-F8894

Lync 2013
2MG3G-3BNTT-3MFW9-KDQW3-TCK7R

OneNote 2013
TGN6P-8MMBC-37P2F-XHXXK-P34VW

Outlook 2013
QPN8Q-BJBTJ-334K3-93TGY-2PMBT

PowerPoint 2013
4NT99-8RJFH-Q2VDH-KYG2C-4RD4F

Publisher 2013
PN2WF-29XG2-T9HJ7-JQPJR-FCXK4

Word 2013
6Q7VD-NX8JD-WJ2VH-88V73-4GBJ7

Office 2016

Office Professional Plus 2016
XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99

Office Standard 2016
JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM

Project Professional 2016
YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT

Project Standard 2016
GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC

Visio Professional 2016
PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK

Visio Standard 2016
7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4

Access 2016
GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW

Excel 2016
9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF

OneNote 2016
DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6

Outlook 2016
R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B

PowerPoint 2016
J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6

Publisher 2016
F47MM-N3XJP-TQXJ9-BP99D-8K837

Skype for Business 2016
869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6

Word 2016
WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6

  • 版权声明:本文版权归开发说和原作者所有,未经许可不得转载。文章部分来源于网络仅代表作者看法,如有不同观点,欢迎进行交流。除非注明,文章均由 开发说 整理发布,欢迎转载,转载请带版权。

  • 来源:开发说 ( https://www.kaifashuo.com/ ),提供主机优惠信息深度测评和服务器运维编程技术。
  • 链接:https://www.kaifashuo.com/24.html
  • 评论(0

    1. 还没有任何评论,你来说两句吧

    发表回复

    您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注